ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ DAMS App

Η «Merck Sharp & Dohme Φαρμακευτική Εμπορική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία» (εφεξής η «MSD», «εμείς», «μας») επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής Digital AMS (εφεξής η «Εφαρμογή») υπό τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου (εφεξής η «Ενημέρωση) και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 , ο «ΓΚΠΔ»), του νόμου 4624/2019 που εφαρμόζει τον ΓΚΠΔ στην Ελλάδα, καθώς και κάθε διάταξης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει στην Ελλάδα («Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»).

Η  παρούσα Ενημέρωση παρέχει πληροφορίες στους χρήστες της εφαρμογής (εφεξής οι «Χρήστες» ή «εσείς») για τον τρόπο που η MSD ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, υπό την έννοια του ΓΚΠΔ, συλλέγει και εν συνεχεία χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο χρήσης της Εφαρμογής από εσάς. O/Η Χρήστης καλείται να διαβάσει την παρούσα Ενημέρωση προτού κάνει χρήση της Εφαρμογής. Με την είσοδο και χρήση της Εφαρμογής θεωρούμε ότι έχετε ενημερωθεί από την παρούσα Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το σύνολο των εγγυήσεων που λαμβάνει η MSD σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να επεξεργάζεται με ασφάλεια προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στη Δεσμευσή μας περί Απορρήτου.

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Merck Sharp & Dohme Φαρμακευτική Εμπορική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αλίμου (Αγίου Δημητρίου 63, 17456, Άλιμος). Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων μας στη διεύθυνση www.msd.gr. Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο, ερώτηση ή ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την MSD, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στη διεύθυνση: euprivacydpo@msd.com 

Είδη Προσωπικών Δεδομένων

Η  ΜSD συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

α. Στοιχεία εγγραφής και σύνδεσης Χρήστη στην Εφαρμογή

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή σας στην Εφαρμογή είναι η εγγραφή σας στην πλατφόρμα msdconnect.gr της MSD, κατά την οποία παρέχετε στην MSD στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας και  επαγγελματικές πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, email, αριθμό κινητού τηλεφώνου, επαγγελματική ιδιότητα/ειδικότητα. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την ταυτοποίησή σας και την επιβεβαίωση της ιδιότητας σας ως Επαγγελματία Υγείας («ΕΥ»), ως αναγκαία προϋπόθεση για τη χρήση της Εφαρμογής.

Ακόμη, κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας στο msdconnect.gr  καταχωρείτε στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).

Η άρνηση παροχής των ανωτέρω στοιχείων καθιστά αδύνατη τη χρήση της Εφαρμογής.

β. Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα

Με την εγκατάσταση και τη χρήση της Εφαρμογής, κάποιες πληροφορίες συλλέγονται αυτομάτως όπως: το install ID του χρήστη, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address). Ακόμη, συλλέγουμε  πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Εφαρμογής όπως login details (email του χρήστη, το timestamp για την αποδοχή των όρων χρήσης).

Σκοποί και Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η MSD επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς και κάνοντας χρήση των εξής νομικών βάσεων:

(α) Η ΜSD συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας (βλ.  παρ. 2 (α) ανωτέρω) με σκοπό την ταυτοποίησή σας και την επιβεβαίωση της ιδιότητας σας ως ΕΥ, ως αναγκαία προϋπόθεση για τη χρήση της Εφαρμογής. Συλλέγει επίσης στοιχεία σύνδεσης στην Εφαρμογή (βλ.  παρ. 2 (α) ανωτέρω) με σκοπό να καθίσταται εφικτή η σύνδεσή σας και η παροχή των υπηρεσιών μας μέσω της Εφαρμογής. Νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω κατηγοριών δεδομένων είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (αρ. 6 παρ. 1 (β) ΓΚΠΔ), δηλαδή οι  Όροι Χρήσης της Εφαρμογής, τους οποίους αποδέχεστε πριν την έναρξη χρήσης της Εφαρμογής.

(β) Η MSD συλλέγει ορισμένες πληροφορίες αυτόματα (βλ.  παρ. 2 (β) ανωτέρω) με σκοπό να καθίσταται εφικτή η σύνδεση και η χρήση της Εφαρμογής, η παροχή των υπηρεσιών μας και προς εξασφάλιση της ακώλυτης και ασφαλούς για τους/τις Χρήστες λειτουργίας της Εφαρμογής. Νομική βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (αρ. 6 παρ. 1 (β) ΓΚΠΔ) καθώς και το έννομο συμφέρον μας (αρ. 6 παρ. 1 (στ) ΓΚΠΔ) να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των Χρηστών κατά την πλοήγησή τους στην Εφαρμογή.

Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Δεν θα κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν αυτό απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της Νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν και να υπαχθούν σε επεξεργασία από τρίτους παρόχους που εκτελούν υπηρεσίες για την MSD, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι εν λόγω πάροχοι να παρέχουν τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν από την MSD.

Οι εν λόγω πάροχοι θα έχουν πρόσβαση μόνο σε προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανωτέρω καθορισμένων σκοπών. Όλοι οι τρίτοι πάροχοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες μας, να τηρούν τα ισχύοντα έγγραφα συμφωνητικά επεξεργασίας δεδομένων και οποιαδήποτε άλλα συμφωνητικά έχουν συναφθεί μεταξύ της MSD και των εν λόγω τρίτων παρόχων. Τέλος, οι πάροχοι αυτοί δεσμεύονται να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επιπρόσθετα, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να χορηγηθούν σε επίσημες δημόσιες αρχές, ρυθμιστικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές όπως απαιτείται για την συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας.

Μπορεί επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες θυγατρικές της MSD και συνδεδεμένες εταιρείες, όπως επίσης και σε επαγγελματικούς συνεργάτες μας, μόνο σε περιπτώσεις που η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτησή σας στο πλαίσιο της συνεργασίας μας. Όλες οι εν λόγω εταιρείες δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων όπως η MSD.

Χρόνος Τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει της νομοθεσίας και σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές τήρησης δεδομένων.

Διασυνοριακές Διαβιβάσεις

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα κατά κύριο λόγο σε διακομιστές εντός ΕΟΧ. Ωστόσο, ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα και σε άλλες χώρες εκτός ΕΟΧ. Στις περιπτώσεις αυτές θα εφαρμόζουμε κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή (π.χ. τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες κλπ.).

Τα Δικαιώματά σας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε διαγραφή του λογαριασμού σας και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα ως ακολούθως:

Μπορείτε να ασκήσετε οιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας το αίτημά σας εγγράφως μέσω του παρακάτω συνδέσμου  https://dsr.msd.com/DSR/Greece/Greek/.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις όπου η υποχρέωση μας για εμπιστευτικότητα και άλλες υποχρεώσεις βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας μπορεί να μας απαγορεύσουν να κοινοποιήσουμε ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να μας εμποδίζουν με διαφορετικό τρόπο από το να εκπληρώσουμε το αίτημά σας. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από τον ΓΚΠΔ ή τη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε ένα αίτημά σας όπου αυτό θα εμπόδιζε την εταιρεία μας να: (1) συμμορφώνεται με νόμιμη υποχρέωση,, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που απαιτείται να κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σε απάντηση νομίμων αιτημάτων δημοσίων αρχών, και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου, (2) διερευνά, θεμελιώνει ή να υποστηρίξει νόμιμες αξιώσεις της, και (3) να εκτελεί συμβάσεις, να διαχειρίζεται σχέσεις, ή να συμμετέχει σε άλλες επιτρεπόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες που είναι σύστοιχες με τις αρχές της διαφάνειας και του περιορισμού του σκοπού και συνάφθηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω πρόσωπα. Εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη λήψη τέτοιου αιτήματος, θα συντάξουμε και θα σας γνωστοποιήσουμε τυχόν απόφαση να αρνηθούμε να ενεργήσουμε επί του αιτήματος, σύμφωνα με την παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου.

Τέλος, εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σε εθνική εποπτική αρχή σχετικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να το πράξετε επικοινωνώντας με την τοπική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («τοπική» υπό την έννοια του τόπου διαμονής ή εργασίας σας ή του τόπου όπου έλαβε χώρα η φερόμενη παραβίαση δεδομένων).

Ειδικότερα, εάν δεν ικανοποιήθηκε δικαίωμά σας, παρά το νόμο, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης “https://eservices.dpa.gr/” με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας (οδηγίες διαθέσιμες στο: “https://www.dpa.gr/el/syndesi/prosvasi” ).

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε για άλλο λόγο με την ΑΠΔΠΧ:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα
Τηλ. +30 210 6475628 ή
E-mail: contact@dpa.gr

Τροποποιήσεις στην παρούσα Ενημέρωση

Ο/Η Χρήστης θα πρέπει να διαβάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου για να ενημερώνεται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται. Η MSD διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της παρούσας Ενημέρωσης, για παράδειγμα, προς συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις τεχνικές απαιτήσεις. Η επικαιροποιημένη Ενημέρωση θα αναρτάται στην Εφαρμογή, ενώ σε περίπτωση ουσιωδών μεταβολών η MSD θα σας ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όπου κρίνεται απαραίτητο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο ή ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την MSD, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα προστασίας δεδομένων μας στη διεύθυνση:  msd_privacy_office@msd.com.

Τελευταία ενημέρωση: 26/10/2022