ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η MSD ΑΦΒΕΕ (εφεξής «MSD ΑΦΒΕΕ», «εμείς»«μας») επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της παρούσας Ενημέρωσης Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ο «ΓΚΠΔ»), του ν. 4624/2019 που εφαρμόζει τον ΓΚΠΔ στην Ελλάδα, καθώς και κάθε άλλης εφαρμοστέας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα («Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»).

Σας ζητούμε να διαβάσετε και να κατανοήσετε την παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου, προκειμένου να είστε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις πρακτικές και πολιτικές απορρήτου μας, παρακαλούμε ανατρέξτε στις δεσμεύσεις μας σχετικά με το απόρρητο στο https://www.msdprivacy.com/gr/gr/index.html.

Η παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την MSD ΑΦΒΕΕ, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, στο πλαίσιο του ιστοτόπου https://www.msdconnect.gr (ο «Ιστότοπος»).

Ποια δεδομένα συλλέγονται και για ποιο σκοπό;

Η MSD ΑΦΒΕΕ συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω του Ιστοτόπου με τους ακόλουθους τρόπους:

Πώς υπόκεινται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας;

Η MSD ΑΦΒΕΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως αυτοί καθορίζονται ανωτέρω, και τα προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο σε εξουσιοδοτημένους εργαζομένους που κατέχουν θέση που απαιτεί την εκ μέρους τους επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να εκτελέσουν την εργασία τους. Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για κάθε συγκεκριμένο σκοπό και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται βάσει της νομοθεσίας και σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές διατήρησης.

Η MSD ΑΦΒΕΕ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και για την διασφάλιση της πρόσβασης μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, σύμφωνα και με την πολιτική για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται δεδομένα σε τρίτους;

Δεν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν αυτό απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της Νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Tα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν και να υπαχθούν σε επεξεργασία από τρίτους παρόχους που εκτελούν υπηρεσίες για την MSD ΑΦΒΕΕ, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι εν λόγω εταιρείες να παρέχουν τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν από την MSD ΑΦΒΕΕ.

Στις εν λόγω εταιρείες παρέχονται μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανωτέρω καθορισμένων σκοπών. Όλοι οι τρίτοι πάροχοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες μας, να τηρούν τα ισχύοντα έγγραφα συμφωνητικά επεξεργασίας δεδομένων και οποιαδήποτε άλλα συμφωνητικά έχουν συναφθεί μεταξύ της MSD ΑΦΒΕΕ και των εν λόγω τρίτων παρόχων, να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επιπρόσθετα, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να χορηγηθούν σε επίσημες δημόσιες αρχές, ρυθμιστικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές όπως απαιτείται για την συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας.

Μπορεί επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες θυγατρικές της MSD ΑΦΒΕΕ και συνδεδεμένες εταιρείες, όπως επίσης και σε επαγγελματικούς συνεργάτες μας, μόνο σε περιπτώσεις που η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτησή σας στο πλαίσιο της συνεργασίας μας. Όλες οι εν λόγω εταιρείες δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων όπως η MSD ΑΦΒΕΕ.

Πού υπόκεινται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σε διακομιστές εντός ΕΕ/ΕΟΧ. Το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ ενδέχεται να είναι χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο που παρέχεται εντός ΕΕ/ΕΟΧ. Σε όποια περίπτωση ισχύει αυτό, θα εφαρμόζουμε κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες παραμένουν προστατευμένες και ασφαλείς (π.χ. τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, κλπ.).

Ποια είναι τα δικαιώματα και οι επιλογές σας;

Έχουμε νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σας διατηρούνται ακριβείς και επικαιροποιημένες. Σας προτρέπουμε να μας παρέχετε την συνδρομή σας ώστε να συμμορφωνόμαστε με την εν λόγω υποχρέωση, διασφαλίζοντας ότι μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες σας και/ή για αναπροσαρμογές στις προτιμήσεις σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο merck_privacy_office@merck.com.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε την εγγραφή σας σε εμάς καθώς και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως ακολούθως:

Περαιτέρω, προβλέπεται το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε ορισμένες επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλως όταν στηρίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο έννομο συμφέρον μας (Δικαίωμα εναντίωσης).Μπορείτε να ασκήσετε οιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας το αίτημά σας εγγράφως μέσω του παρακάτω συνδέσμου https://dsr.msd.com/DSR/Greece/Greek/.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις, όπου η υποχρέωσή μας για εμπιστευτικότητα και άλλες υποχρεώσεις μας βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας μπορεί να μας απαγορεύουν να κοινοποιήσουμε ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να μας εμποδίζουν με διαφορετικό τρόπο από το να εκπληρώσουμε το αίτημά σας. Πέραν των περιπτώσεων που απαγορεύονται από τον ΓΚΠΔ ή τη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να αρνηθούμε την επιλογή σας, σε περιπτώσεις που ένα συγκεκριμένο αίτημα θα παρεμπόδιζε την εταιρεία μας στη δυνατότητά της: (1) να συμμορφώνεται με νόμιμη υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που απαιτείται να κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σε απάντηση νομίμων αιτημάτων δημοσίων αρχών και να ανταποκρινόμαστε σε απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου, (2) να διερευνά, θεμελιώνει ή υποστηρίζει νόμιμες αξιώσεις της και (3) να εκτελεί συμβάσεις, να διαχειρίζεται σχέσεις ή να συμμετέχει σε άλλες επιτρεπόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνάδουν με τις αρχές της διαφάνειας και του περιορισμού του σκοπού και οι οποίες συνήφθησαν στηριζόμενες σε πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω πρόσωπα, όπως επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιτρεπόμενη από τον ΓΚΠΔ ή άλλη εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη λήψη τέτοιου αιτήματος, θα συντάξουμε και θα σας γνωστοποιήσουμε τυχόν απόφαση να αρνηθούμε να ενεργήσουμε επί του αιτήματος, σύμφωνα με την παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου.

Τέλος, εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε καταγγελία σε εθνική εποπτική αρχή σχετικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να το πράξετε επικοινωνώντας με την τοπική σας αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων («τοπική» υπό την έννοια του τόπου διαμονής ή εργασίας σας ή του τόπου όπου έλαβε χώρα η φερόμενη παραβίαση δεδομένων).

Ειδικότερα, εάν δεν ικανοποιήθηκε δικαίωμά σας, παρά το νόμο, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης “https://eservices.dpa.gr/” με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας (οδηγίες διαθέσιμες στο: “https://www.dpa.gr/el/syndesi/prosvasi” ).

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε για άλλο λόγο με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ):

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα
Τηλ. +30 210 6475628 ή
E-mail: contact@dpa.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η MSDΑΦΒΕΕ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων μας στο www.msd.gr. Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο, ερώτηση ή ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την MSD ΑΦΒΕΕ, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στη διεύθυνση: euprivacydpo@msd.com 

Επικαιροποίηση της Πολιτικής Απορρήτου

Ο Χρήστης θα πρέπει να διαβάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου για να ενημερώνεται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείται. Η παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου θα είναι πάντοτε σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου. Η MSD ΑΦΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της παρούσας Ενημέρωσης Απορρήτου, για παράδειγμα, προς συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις τεχνικές απαιτήσεις. Η επικαιροποιημένη Ενημέρωση Απορρήτου θα αναρτάται στον Ιστότοπο, ενώ σε περίπτωση ουσιωδών μεταβολών η MSD ΑΦΒΕΕ θα σας ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όπου κρίνεται απαραίτητο.

Τελευταία Ενημέρωση στις 11/01/2024