Ψηφιακή Εφαρμογή Aντιμικροβιακής Επιστασίας (DigitalAMS)
Όροι Χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η χρήση της Ψηφιακής Εφαρμογής Aντιμικροβιακής Επιστασίας (εφεξής «η Εφαρμογή») υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), όπως εκάστοτε ισχύουν, οι οποίοι αποτελούν τη δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της MSD και των Χρηστών της Εφαρμογής.

Ο όρος «Χρήστες» αναφέρεται σε κάθε πρόσωπο που με οποιονδήποτε τρόπο αλληλεπιδρά, αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Εφαρμογή (εφεξής και «εσείς»). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους κάτωθι Όρους Χρήσης πριν τη χρήση της Εφαρμογής. Εάν δε συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε εξέλθετε της Εφαρμογής.

Η Εφαρμογή ανήκει στην Merck Sharp & Dohme Φαρμακευτική Βιομηχανική και Εμπορική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία (η «MSD» ή «εμείς»). Η Εφαρμογή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ). Ως εκ τoύτου, το περιεχόμενό της έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Η πρόσβαση και χρήση της Εφαρμογής από εσάς προϋποθέτει τη ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν και είναι δεσμευτικοί σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως.

 • Τροποποίηση: Η MSD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης κατά καιρούς κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η MSD θα δημοσιεύει τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης στο οικείο σημείο τους στην Εφαρμογή. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. Σας συνιστούμε να τους ελέγχετε περιοδικά, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις στο περιεχόμενό τους. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή μέσω
  του αντίστοιχου συνδέσμου στην Εφαρμογή.
 • Πεδίο εφαρμογής: Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν μόνο για τη χρήση της Εφαρμογής. Η MSD και οι συνδεδεμένες της επιχειρήσεις λειτουργούν άλλες εφαρμογές, η χρήση των οποίων διέπεται από τους δικούς τους όρους, όπως ορίζεται στους οικείους όρους.
 • Περιγραφή Εφαρμογής: Η Εφαρμογή αποτελεί ένα ενημερωτικό εργαλείο που έχει αναπτύξει η MSD στο πλαίσιο της ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών. Στόχος της Εφαρμογής είναι η ευαισθητοποίηση και η στήριξη των Επαγγελματιών Υγείας (ΕΥ) αναφορικά με ην υπεύθυνη και ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών, ενώ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον ρόλο των ΕΥ στη τελική επιλογή των θεραπευτικών αποφάσεων. Η MSD δεν θα εισάγει δεδομένα ή συστάσεις επηρεάζοντας το περιεχόμενο της Εφαρμογής. Θα παρέχει μόνο τεχνική υποστήριξη σχετικά με τη λειτουργικότητα της Εφαρμογής και ως εκ τούτου, δεν θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή/και το περιεχόμενο αυτής. Όλο το περιεχόμενο που αναρτάται και διαμοιράζεται μέσω της Εφαρμογής θα βασίζεται σε δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές/οδηγίες, ενώ θα εισάγεται και θα επικυρώνεται από τους ίδιους τους συντάκτες των κατευθυντήριων γραμμών/οδηγιών. Η Εφαρμογή εγκρίνεται και υποστηρίζεται από την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, την Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων και την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας. Ειδικότερα, η Εφαρμογή περιέχει πληροφορίες για τις εμπειρικές θεραπείες με βάση τον Ιατρικό Οδηγό «Η Ορθολογική Επιλογή Αντιμικροβιακής Θεραπείας για τον Νοσηλευόμενο Ασθενή» της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας.
 • Εγγραφή: Η Εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε Χρήστη ο/η οποίος/α έχει εγκύρως εγγραφεί σε αυτήν, αφού προηγουμένως εγγραφεί στην πλατφόρμα msdconnect.gr. Η εγγραφή στην πλατφόρμα msdconnect.gr διασφαλίζει την έγκυρη ταυτοποίηση του/της Χρήστη και αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στην Εφαρμογή Με την εγγραφή του/της στην πλατφόρμα msdconnect.gr, ο/η Χρήστης δηλώνει ότι είναι μέλος Ιατρικού Συλλόγου στην Ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει η MSD. Έγκυρη θεωρείται η εγγραφή του/της Χρήστη εφόσον έχει συμπληρώσει όλα τα στοιχεία εγγραφής, τα οποία υποδεικνύονται ως υποχρεωτικά. Ο/Η Χρήστης υποχρεούται να παράσχει ορθές, ακριβείς και αληθείς πληροφορίες. Κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να εγγραφεί μία μόνο φορά στην Εφαρμογή. Εάν διαπιστωθεί ότι ο/η Χρήστης έχει πραγματοποιήσει διπλή εγγραφή, θα ακυρωθούν όλες οι εγγραφές του/της και ενδέχεται να μην του/της επιτραπεί να επανεγγραφεί στο μέλλον.
 • Προϋπόθεση Χρήσης: Η Εφαρμογή παρέχεται και προορίζεται για χρήση μόνο από ΕΥ.
 • Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και Απορρήτου: Για να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Ενημέρωση Απορρήτου της Εφαρμογής.
 • Απουσία εγγυήσεων και Περιορισμός ευθύνης:
  Η MSD δεν παρέχει εγγυήσεις ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την αξιοπιστία, ακρίβεια, εγκυρότητα, τη χρησιμότητα και την πληρότητα των πληροφοριών βάσει των κατευθυντήριων γραμμών/οδηγιών που υπάρχουν στην Εφαρμογή. Αποδέχεστε ότι, στο μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η πρόσβαση στην Εφαρμογή και η χρήση της γίνεται με δική σας ευθύνη.
 • Περιεχόμενο της Εφαρμογής

  Η Εφαρμογή ενδέχεται να καθιστά διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με ποικίλες ιατρικές παθήσεις και τη θεραπεία τους. Τέτοιες πληροφορίες, ωστόσο, προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται ως ιατρικές συμβουλές για την αντιμετώπιση συγκεκριμένου ιατρικού περιστατικού. Επιπλέον, οι εν λόγω πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή διάγνωσης ούτε ενθαρρύνουν τη λήψη φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή. Επίσης, δεν υποκαθιστούν τις υποχρεώσεις που υπέχετε εκ της ισχύουσας νομοθεσίας, του ρυθμιστικού πλαισίου, των Υπουργικών Αποφάσεων, εγκυκλίων και υγειονομικών διατάξεων, των κανόνων και Κανονισμών του φορέα/Οργανισμού σας, του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, εν γένει κάθε εφαρμοστέου κανόνα καθώς και της δικής σας επιστημονικής κρίσης, την οποία οφείλετε να ακολουθείτε και να εφαρμόζετε κατά την αξιολόγηση των πληροφοριών και των αναφορών που εμπεριέχονται στην Εφαρμογή. Η
  επιλογή κάθε θεραπείας πρέπει να είναι αποτέλεσμα ελεύθερης, αντικειμενικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης απόφασης από διαπιστευμένους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θα έχουν λάβει υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς. Κανένας Χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται στην Εφαρμογή προς διάγνωση ή αντιμετώπιση προβλήματος υγείας ή ασθένειας.

  Η MSD ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Η MSD ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ/Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

  Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Εφαρμογή ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.

  Η Εφαρμογή και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή δεν έχουν προωθητικό χαρακτήρα ή σκοπό.

  Περιορισμός της Ευθύνης

  Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ OTI Η MSD Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ.

  Η MSD ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΑΛΑΣΣΕΤΑΙ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

  Η MSD ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΧΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

  Η MSD ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΕΠΙΘΕΣΗ, ΚΑΤΑΛΗΦΘΟΥΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ.

  Η MSD ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ (Ι) ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, (II) ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, (III) ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ THΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗ, (IV) ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, (V) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ (VI) ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ή ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ.

  ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MSD ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ MSD, ΕΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ) ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

  1. Πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εφαρμογής:
  2. Η πρόσβαση στην Εφαρμογή προσφέρεται χωρίς χρέωση και δύναται να λάβει χώρα μέσω οποιασδήποτε συσκευής με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

   Η MSD δεν φέρει καμία ευθύνη για ιούς υπολογιστών, κακόβουλο λογισμικό, επιβλαβή δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές υλικό ή περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να προσβάλλει την κινητή συσκευή ή/και τον εξοπλισμό ή άλλα περιουσιακά αγαθά του/της Xρήστη μετά τη χρήση αυτής της Εφαρμογής ή που εν γένει μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση του/της Χρήστη στην Εφαρμογή ή από τη λήψη υλικού όπως, ενδεικτικά, δεδομένων, κειμένων, εικόνων, βίντεο ή ηχογραφήσεων διαθέσιμων στην Εφαρμογή. Επίσης, στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, η MSD δεν ευθύνεται εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η παρούσα Εφαρμογή είναι μη διαθέσιμη κάποια χρονική στιγμή ή ακόμη και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η MSD υπενθυμίζει στους/στις Χρήστες της παρούσας Εφαρμογής ότι είναι δική τους υποχρέωση να διατηρούν το περιβάλλον της κινητής συσκευής τους ασφαλές, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα για την πρόληψη των κινδύνων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, όπως λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus software) και τείχος προστασίας (firewall).

  3. Σύνδεση με άλλες εφαρμογές: Αυτή η Εφαρμογή ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή υπερσυνδέσμους προς άλλες εφαρμογές της MSD ή/και άλλες εφαρμογές του διαδικτύου που δεν ανήκουν στην MSD. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, η MSD δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εφαρμογών διαδικτύου τρίτων στις οποίες γίνεται παραπομπή μέσω συνδέσμων ή υπερσυνδέσμων (links or hyperlinks). Οι εφαρμογές αυτές διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και όχι
   από τους παρόντες Όρους Χρήσης.
  4. Διανοητική Ιδιοκτησία: Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του υλικού που δημοσιεύεται από την MSD, τους Χρήστες και τρίτα μέρη ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους, εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά. Ακόμα, όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σχέδια, συνθήματα και γραφικά, διακριτικά γνωρίσματα ή/και άλλα στοιχεία ή/και σημεία που είτε εμφανίζονται στην Εφαρμογή είτε στα οποία γίνεται αναφορά ή/και παραπομπή εντός της Εφαρμογής, υπό οποιαδήποτε μορφή, ανήκουν στην MSD ή τις θυγατρικές της ή χρησιμοποιούνται νομίμως από αυτές κατόπιν άδειας χρήσης.
  5. Με τη χρήση της Εφαρμογής δεν παρέχεται στο/στη Χρήστη οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα επ’ αυτής και του υλικού που περιέχεται σε αυτή. Υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η MSD παραχωρεί σε αυτόν ατελώς μια περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρήσιμη άδεια να αποκτά πρόσβαση, να φορτώνει, και εν γένει να χρησιμοποιεί της Εφαρμογή αποκλειστικά για τον σκοπό που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

   Ο/Η Χρήστης ευθύνεται έναντι της MSD για εκ μέρους του/της χρήση οποιωνδήποτε στοιχείων στην Εφαρμογή που παραβιάζει δικαιώματα της MSD ή/και οποιωνδήποτε τρίτων προσώπων.

   Επιπλέον, ο/η Χρήστης δηλώνει ότι έχει και θα φροντίσει πάντοτε να έχει νόμιμο δικαίωμα και όλες τις απαραίτητες άδειες, συναινέσεις ή/και εξουσιοδοτήσεις να δημοσιεύει τα στοιχεία ή/και το περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύει/θα δημοσιεύει στην Εφαρμογή.

   Εκτός των ρητά αναφερόμενων ως άνω επιτρεπτών χρήσεων η Εφαρμογή και το υλικό αυτής δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, εκμισθωθεί, πωληθεί, υποαδειοδοτηθεί, εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί, εξαχθεί, μεταδοθεί, αναμεταδοθεί ή/και διανεμηθεί ή/και άλλως χρησιμοποιηθεί, εν όλω ή/και εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε Χρήστη ή/και τρίτο, ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού ή/και να παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, ή/και άλλως χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Εφαρμογή να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό. Ρητά απαγορεύεται η τροποποίηση, διασκευή, προσαρμογή, μετάφραση ή/και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή ή/και χρήση της Εφαρμογής και του υλικού και η δημιουργία παράγωγων έργων ή/και βελτιώσεων. Ομοίως, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η ανακατασκευή ή άλλως απόπειρα απόκτησης του πηγαίου κώδικα της Εφαρμογής και η αποσυμπίληση (παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο). Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα της Εφαρμογής, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της MSD.

   Επί τη βάσει των ανωτέρω, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο της Εφαρμογής έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, αναρτήσει, τροποποιήσει, μεταδώσει, πωλήσει ή/και εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή/και εν μέρει την Εφαρμογή, το σχετικό με αυτήν λογισμικό ή/και υλικό ή/και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αυτών. Περαιτέρω, δεσμεύεται να μην εισάγει το περιεχόμενο της Εφαρμογής σε ευρετήριο, να μην την πλαισιώσει με ιστοσελίδα, να μην την εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία της σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από την Εφαρμογή, χωρίς την προηγούμενη ειδική για το σκοπό αυτό έγγραφη συναίνεση της MSD.

   Επίσης, απαγορεύονται ενέργειες για την παράκαμψη ή/και παραβίαση των κανόνων ασφάλειας ή/και κανόνων χρήσης περιεχομένου που προβλέπονται, εφαρμόζονται ή/και επιβάλλονται από οποιαδήποτε τεχνικό χαρακτηριστικό της Εφαρμογής. Απαγορεύεται η χρήση της Εφαρμογής για πρόσβαση, αντιγραφή, μεταφορά, κωδικοποίηση ή/και αναμετάδοση περιεχομένου κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή/και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων της MSD ή/και τρίτων, καθώς και η αφαίρεση, απόκρυψη ή/και παραποίηση των δηλώσεων πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή/και των δηλώσεων άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων της MSD ή/και τρίτων, και εν γένει οποιωνδήποτε δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή/και άλλων συναφών δικαιωμάτων.

   Απαγορεύεται η χρήση της Εφαρμογής με οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή/και κατά παράβαση εφαρμοστέων νόμων ή/και κανονισμών ή/και οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του ελληνικού δικαίου περί διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών διατάξεων του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Χρήση η οποία συνιστά παραβίαση των Όρων Χρήσης ή/και του νόμου απαγορεύεται αυστηρά και θα επιφέρει αυτομάτως λήξη της ως άνω άδειας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο ειδοποίηση.

   Όλες οι ενδείξεις που φανερώνουν ή/και δηλώνουν την ύπαρξη δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή/και άλλου συναφούς δικαιώματος που περιέχονται στην Εφαρμογή πρέπει να διατηρούνται και να μην απαλείφονται.

   1. Δικαιώματα MSD: Η MSD διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τη χρήση της Εφαρμογής για κάθε νόμιμο λόγο ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση προς τους/τις Χρήστες.
   2. Οι λειτουργίες της Εφαρμογής είναι δυνατόν να επεκταθούν, μειωθούν, μεταβληθούν ή να τερματιστούν οποτεδήποτε κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της MSD, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους/τις Χρήστες.

    Ο/Η Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η MSD θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση του/της Χρήστη στην Εφαρμογή ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, ως προληπτικό ή τεχνικό μέτρο ή ως αποτέλεσμα παρακολούθησης της δραστηριότητας των Χρηστών, εάν διαπιστώσει ότι οι υποχρεώσεις του Χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν τηρούνται ή σε περίπτωση που προκύψουν σχετικά τεχνικά προβλήματα που επηρεάζουν την απόδοση της Εφαρμογής.

   3. Συνέπειες παραβίασης: Σε περίπτωση που η παραβίαση εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης προκαλέσει βλάβη σε τρίτους, αποδέχεστε να τους αποζημιώσετε και η MSD ουδεμία ευθύνη θα φέρει για οποιασδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα που τυχόν προκύψουν.
   4. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία: Οποιαδήποτε διένεξη, αξίωση ή διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την εκτέλεση, διατύπωση, ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, θα επιλύεται καλόπιστα μέσω διαπραγμάτευσης. Εάν τέτοιες προσπάθειες αποδειχθούν ατελέσφορες, κάθε διαφωνία ή διαφορά θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και θα κρίνεται με βάση το ελληνικό δίκαιο.
   5. https://www.msdconnect.gr/privacy-notice/dams-app/

    GR-NON-00677